Army aircrafts
Type2Fighter
Type 88 Recon ki-9-s.jpg Tachikawa Ki-36<Ida> Nakajima Ki-43 <Oscar> Nkajima Ki-44<Tojo> Kawasaki Ki-61 <Tony>
-
Mitsubishi Ki-21 <Sally> Nakajima Ki-49 <Helen> Mitsubishi Ki-67<Peggy> Kokusai Ki-86<Cypress> Kayaba"Ka Go" autogyro -
Navy aircrafts
Mitsubishi J8M1 Mitsubishi G4M3 <Betty> Kyushu Q1W1 <Lorna> Kawanishi H8K2 <Emily> Kyushu K11W1 Mitsubishi Q2M
- - - - -
Nakajima A6M2-N <Rufe> - - - - -
Other aircrafts
- -
F6F Spitfire Mk9 B-29s P-51D - -
Ship
Sinsyumaru - - - - -
Army troopship "Sinsyumaru" - - - - -


@Top page